موضوعات = برندسازی
تبیین و تحلیل ذهنیت شناختی انسان‌انگاری برند در کسب وکارهای نوپا

دوره 22، شماره 55، آذر 1402

10.48308/jbmp.2024.234644.1580

عبداله ساعدی؛ مینا حسینی؛ مریم جوانمرد


فهم پدیده شجاعت برند در صنعت مد

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 47-78

10.48308/jbmp.2023.103739

اسفندیار محمدی؛ مهسا جعفری؛ اردشیر شیری


بررسی تاثیر اصالت برند بر خودانگاره مشتری با نقش میانجی قدرت اجتماعی برند

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402

10.48308/jbmp.2023.230012.1481

سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد؛ زهرا غفوری؛ سعید میر


نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و رویکرد پارادایم رابطه‌گرایی در طراحی مدل ارزش ویژه‌ برند

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 184-217

10.52547/jbmp.2023.230585.1461

زهرا رزمی؛ پیوند میرزائیان خمسه؛ مرضیه سلطانی تاج آبادی