نویسنده = سید محمود حسینی
تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.13

سید محمود حسینی؛ منیژه قره چه؛ محمد اصولیان؛ مرضیه نصیری


شناسایی و اولویت‌بندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 33-50

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی


الگوسازی مسیری ساختاری رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 85-103

مریم نکوئی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی


بررسی تأثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 13-30

منیره پناهی؛ سید محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده


تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

سید محمود حسینی؛ مریم نکوئی زاده؛ مریم مخزن قدیمی