نویسنده = علی رضائیان
رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه‌های نظام سلامت

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 127-144

علی رضاییان؛ محمد رضا کاشفی نیشابوری


ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 123-139

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ علی رضائیان


توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم‌های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته‌ای

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 67-86

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قره‌چه


هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

علی رضائیان؛ مجتبی لشکر بلوکی