نویسنده = مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

10.52547/jbmp.20.45.13

هوشمند باقری قره بلاغ؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی


طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.19.43.120

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ امید افشاری زاده جعفری