کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
طراحی مدل بازاریابی پایداری در صنعت بانکداری ایران

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 88-110

10.52547/jbmp.20.47.88

رضا انوشه ئی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ نادر غریب نواز؛ الهام فریدچهر


ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیامدهای هم‌رقابتی : پژوهشی آمیخته

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 39-64

10.52547/jbmp.20.45.39

مرتضی سلطانی؛ دکتر اسدالله کردنائیج؛ حمیدرضا ایرانی؛ نرگس حسن بیگی


تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-30

فاطمه مشکدانیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ مریم مقدس بیات؛ محمدعلی بابایی زکلیکی


بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید، مورد مطالعه: بانک رسالت

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 107-122

مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی؛ الهام ایران‌نژاد پاریزی


طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویرسازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

علی علی دیواندری؛ اشکان الهیاری؛ مجتبی براری