نویسنده = عظیم زارعی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.2021.220280.1012

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


4. تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده