نویسنده = عظیم زارعی
ارائه چارچوبی برای بین المللی سازی پلتفرم های B2B

دوره 21، شماره 50، تیر 1401

10.52547/jbmp.2022.227607.1349

azim zarei؛ مریم اصغری نجیب؛ سیما علی پور


تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

10.52547/jbmp.20.45.13

هوشمند باقری قره بلاغ؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی


طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.19.43.120

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده