نویسنده = عظیم زارعی
بررسی مفهوم هم‌تخریبی ارزش برند در فرایند تعاملی تجربه مشتری- برند

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 153-183

10.52547/jbmp.2023.229971.1443

غزاله طاهری؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی


ارائه چارچوبی برای بین المللی سازی پلتفرم های B2B

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 183-206

10.52547/jbmp.21.50.183

عظیم زارعی؛ مریم اصغری نجیب؛ سیما علی پور


تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

10.52547/jbmp.20.45.13

هوشمند باقری قره بلاغ؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی


طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.19.43.120

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده