کلیدواژه‌ها = بازارگرایی
طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 49-65

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 63-78

ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها: نقش میانجی بازارگرایی

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 29-47

عادل آذر؛ محّمدرضا تقی زاده جورشری؛ محمد تأخیره


ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 123-139

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ علی رضائیان


تأثیر بازار‌گرایی، منابع مبتنی بر دانش و دارایی‌های شهرت بر عملکرد بانک‌ها

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 141-158

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ مرضیه علی پور


مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

هاشم آقازاده؛ مینا مهرنوش