کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
ارائه مدل اجرایی راهبرد باز در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 137-163

10.52547/jbmp.20.47.137

حسین رحیمی کلور؛ مرضیه آذربایجانی


ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیامدهای هم‌رقابتی : پژوهشی آمیخته

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 39-64

10.52547/jbmp.20.45.39

مرتضی سلطانی؛ دکتر اسدالله کردنائیج؛ حمیدرضا ایرانی؛ نرگس حسن بیگی


ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 41-63

10.52547/jbmp.19.43.41

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش


طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا


فهم چرایی بروز تغییرات استراتژیک از منظر فرآیند ساخت دستور کار در سازمان

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 131-156

بهاره عابدین؛ اسد ا.. کرد نائیج


ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 177-197

شهریار عزیزی؛ محسن امینیان صومعه کوچک


ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خدادادحسینی