کلیدواژه‌ها = فراترکیب
مرور نظام مند پیامدهای سبزنُمایی

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 71-100

10.52547/jbmp.2023.227369.1343

مهسا جندقی؛ محمود نادری بنی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو


طراحی مدل فراترکیب تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 43-74

10.52547/jbmp.21.50.43

سعید صحت؛ مهدی یزدان شناس؛ غلامحسین مهرعلیان؛ محمد مرادی


طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 71-94

10.52547/jbmp.21.49.71

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمد صالح ترکستانی؛ ملیحه اسلامی پناه


معیارهای موثر در ارزیابی الگوهای کسب‌وکار الکترونیکی

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 69-86

امیر مانیان؛ بابک سهرابی یورتچی؛ مژده صدیقی