نویسنده = نسرین جزنی
الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 13-30

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادیزاده مقدم*


بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

دوره 12، شماره 15، شهریور 1392

ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان؛ نسرین جزنی


تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

اکرم هادیزاده مقدم؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ نسرین جزنی؛ مرجان فرجیان


طراحی الگوی ارتباط بازار مداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری و عملکرد شر کت های مواد غذایی در بورس

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

سید محمود حسینی؛ نسرین جزنی؛ هوشنگ اسدالهی؛ جمشید سالار


طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

نسرین جزنی؛ سیدمحمد باقری؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ اکبر عالم تبریز


سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

نسرین جزنی؛ شهریار عزیزی؛ عسگر حلوایی