دوره و شماره: دوره 20، شماره 47 - شماره پیاپی 80، آبان 1400 
تحلیل کاربرد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در بازاریابی کارآفرینانه

صفحه 37-63

10.52547/jbmp.20.47.37

ابوالفضل خسروی؛ احسان سلطانی فر؛ نفیسه قزوینی زاده؛ محسن ترابی؛ محمد رضا فتحی


شناسایی زمینه‌های کاربرد کلان داده در بازاریابی

صفحه 64-87

10.52547/jbmp.20.47.64

صبا عبدیان؛ , معصومه حسین زاده شهری؛ , آمنه خدیور


طراحی مدل بازاریابی پایداری در صنعت بانکداری ایران

صفحه 88-110

10.52547/jbmp.20.47.88

رضا انوشه ئی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ نادر غریب نواز؛ الهام فریدچهر


طراحی الگوی برندسازی محصولات سبز در صنعت مواد غذایی

صفحه 164-188

10.52547/jbmp.20.47.164

صفورا میثمی آزاد؛ علی حاجیها؛ محمد علی عبدالوند،؛ بهرام خیری،