نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمیخته بازاریابی مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]

ا

 • ایجاد هوشمندی مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • ارزش ادراکی تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • ارزش بازار شرکت مخارج تبلیغات و ارزش بازار [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • ارزش ویژه شناسه تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • اشتیاق الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • اعتماد تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]

ب

 • بازاریابی صنعتی ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • بازارگرایی مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • بازارگرایی در بنگاه های خدماتی و بانکها مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • بازده فناوری اطلاعات رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • بیانیه مأموریت تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • باورها در مورد شناسه تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • برنامه ریزی راهبردی کمّی تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • برند برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • بسته بندی تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • بنگاه های کوچک و متوسط مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • بهره وری رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]

پ

 • پیامدهای معنویت بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • پژوهش موردی مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • پیش نیازهای معنویت بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]

ت

 • تاپسیس مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • تبلیغات مخارج تبلیغات و ارزش بازار [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • تحلیل شکاف طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • تحلیل شکاف طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • تحلیل عاملی مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • تصمیمگیری استراتژیک هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • تصمی مگیری مشتریان تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • تصویر شناسه تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • تفکر راهبردی ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • تنانسب الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • تهاجمی تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • توسعه اقتصادی رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • توسعه درونی منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی [دوره 9، شماره 2، 1389]

ج

 • جایگاه برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]

خ

 • خدمات مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • خرده فروشی سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال [دوره 9، شماره 3، 1389]

د

 • داده کاوی به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • دارایی نامشهود مخارج تبلیغات و ارزش بازار [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • دسته بندی به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]

ر

 • راهبرد تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • راهبرد تنوع منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • رضایت تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • رفتار مصرف کننده سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • رقیب گرایی مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • رنگ تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]

ز

 • زنجیره تأمین طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 4، 1389]

س

ش

 • شخصیت شناسه تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • شخصیت نام تجاری تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • شرکت های کوچک و متوسط مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • شکل تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • شناسه تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه [دوره 9، شماره 1، 1389]

ع

 • عدالت بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • علایم تجاری ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • عملکرد ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • عملکرد نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • عملکرد بازاریابی با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • عملکرد رفتاری تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • عملکرد صادراتی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • عملکرد نتیجه ای تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش [دوره 9، شماره 3، 1389]

ف

 • فراتحلیل رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • فناوری اطلاعات رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1389]

ق

 • قدرت نام تجاری الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • قوّت راهبرد بازاریابی هم خوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان [دوره 9، شماره 2، 1389]

ک

 • کیفیت مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • کیفیت ادراک شده الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • کیفیت خدمات تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • کیفیت خدمات طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • کیفیت خدمات مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • کیفیت خدمات طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • کیفیت خدمات بانکی مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • کیفیت خدمات لجستیک طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • کیفیت خدمات لجستیک طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • کنترل رفتاری تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • کنترل نتیجه ای تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش [دوره 9، شماره 3، 1389]

گ

 • گسترش نام تجاری الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]

ل

 • لوازم خانگی برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]

م

 • ماتریس سوات تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مأموریت تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مأموریت تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • محصول یخچال فریزر برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مدیریت دانش با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • مدیریت رویگردانی مشتری به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • مدل اسپرولز و کندال سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • مزیت راهبردی منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • مشتری کلیدی با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مشتری گرایی مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • مشتری مداری با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • معنویت در محیط کار بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]
 • مفهوم پردازی مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • مقصد راهبردی تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • مورد پژوهی چندگانه هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک [دوره 9، شماره 2، 1389]

ن

 • نرخ بازده دارائیها ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • نشر هوشمندی مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • نقشه ادراکی برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]
 • نوآوری مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • نوآوری نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • نوع آرمانی هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک [دوره 9، شماره 2، 1389]

و

 • وفاداری تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • وفاداری مشتری ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی [دوره 9، شماره 3، 1389]

ه

 • همخوانی بیرونی هم خوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • همخوانی درونی هم خوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان [دوره 9، شماره 2، 1389]
 • هوشمندی رقابتی هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک [دوره 9، شماره 2، 1389]

ی

 • یادگیری نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]
 • یادگیری سازمانی ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد [دوره 9، شماره 2، 1389]