نویسنده = مریم نکوئی زاده
الگوی مدیریت راهبردی بازاریابی سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

سید علی اکبر افجه ای؛ مهدی خادمی گراشی


سبک های تصمیم گیری مشتریان ایرانی: با تأکید بر قومیت

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

عباسعلی حاجی کریمی؛ الهه شهابی


تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

سید محمود حسینی؛ مریم نکوئی زاده؛ مریم مخزن قدیمی


ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خدادادحسینی


تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

حسن فارسیجانی؛ کامران فیضی؛ محسن شفیعی نیک آبادی


بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

حمید رضا یزدانی؛ علی زارع میرک آباد؛ محمد حسین نصیری؛ مهدی اسد نژاد


شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویرسازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

علی علی دیواندری؛ اشکان الهیاری؛ مجتبی براری


طراحی شبکه عصبی جهت انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید اسفیدانی


تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

نسرین جزنی؛ سیدمحمد باقری؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ اکبر عالم تبریز


شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ رؤیا شاکری


عوامل مؤثر بر قصد تعویض خودرو توسط مصرف کنندگان: کاربرد نظریه عمل سنجیده شده

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی؛ عبدالنبی کمالی


بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

حسین رضایی دولت آبادی؛ زهرا زینلی؛ زهرا شکرچی زاده


تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

اصغر عارفی؛ مهتاب نکویی


تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

علیرضا مؤتمنی؛ هادی مرادی؛ مین همتی


نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

علی رضا معطوفی؛ کیهان تاجدینی؛ حسنعلی آقاجانی؛ کیوان تاجدینی


به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

احمد توکلی؛ سعید مرتضوی؛ محسن کاهانی؛ زهرا حسینی


الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

محمدرضا حمیدی زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ سید مهدی جلالی


بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

حمیدرضا یزدانی؛ محمدرضا کاظمی نجف آبادی؛ غلامرضا سلیمی


مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

میرزا حسن حسینی؛ سمیه قادری