نویسنده = معصومه حبیبی
بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

دوره 12، شماره 15، شهریور 1392

ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان؛ نسرین جزنی


ارائه الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران

دوره 12، شماره 14، خرداد 1392

محمد محمودی میمند؛ حسن فارسیجانی؛ سارا طاهری موسوی


طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد

دوره 12، شماره 14، خرداد 1392

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاومنفرد؛ علیرضا سروش محمدآبادی؛ سیدمسعود حکاکی


بررسی رابطه بین مهارت های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

میثم شیرخدایی؛ مهرداد مدهوشی؛ کیوان حاتمی


شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

علی اصغر ساجدی فر؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور


هم خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره ای

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی کاپک


بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

علی صنایعی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ امیرمهدی قاضی فرد؛ محمدعلی نصیرزاده


بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت)

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

میراحمد امیرشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محبوبه خان محمدی


بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

غلامحسین خورشیدی؛ علی حسین زاده


بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

حسن قاسمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ابوالفضل سیفی


بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر قصد خرید اینترنتی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

منیژه قره چه؛ محمد مقدسی؛ سید حمیدرضا عظیمی


تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی)

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

اسدا... کردنائیج؛ احمدعلی خائف الهی؛ محمدرضا زالی؛ فرشته رفیعی


طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی


تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

اکرم هادیزاده مقدم؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ نسرین جزنی؛ مرجان فرجیان